Macam-macam Hutan

Banyak ilmuwan yang mengelompokkan hutan berdasarkan variasi sistem ekologi. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam mengenali sifat khas hutan. Dengan mengenali betul-betul sifat sebuah hutan, kita akan memperlakukan hutan secara lebih tepat sehingga hutan dapat lestari, bahkan terus berkembang. Ada berbagai macam hutan antara lain:

  • Berdasarkan jenis pohonnya
  • Berdasarkan tujuan pemanfaatannya
  • Berdasarkan iklim yang mempengaruhinya
  • Berdasarkan letak geografisnya
  • Berdasarkan ketinggian tempat

0 komentar:

Posting Komentar